Úvodní informace
Plánované větrné parky v okolí
Informace o větrných elektrárnách
Fotogalerie
Zprávy o všem, co se děje kolem nás
Odkazy na další zdroje informací
Úložiště radioaktivního odpadu

18. duben
Den proti úložišti na Vysočině

Napište nám
info@dejmalka.cz

Počitadlo přístupů

Aktualizováno
8.4.2015

Obce

V této části se nacházejí veškeré nám dostupné informace o aktuální situaci schvalovacího procesu větrného parku Dejmalka.

Naleznete zde části věnované jednotlivým obcím, ve kterých je uveden postup, jakým byli občané seznamování s problematikou VTE a způsob, kterým mohli vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s plánovanou výstavbou větrných elektráren na katastru obce.

Bukov, Milasín, Střítež, Věžná

Aktuálně

 • Březen 2008 - obcím Bukov, Střítež a Věžná byl odeslán dopis s informacemi o proběhlé petici a s žádostí o přijetí usnesení o zákazu výstavby VTE.
 • únor 2008 - Ukončena petice proti výstavbě větrného parku Dejmalka. Získáno 310 podpisů.
 • leden 2008 - Nesouhlasné stanovisko obce Milasín s výstavbou větrných elektráren v lokalitě Dejmalka
 • prosinec 2007 - Společnost ČEZ přišla s nabídkou spolupráce na výstavbě větrného parku Dejmalka.
 • prosinec 2007 - Obce Střítež a Věžná vypovídají smlouvu s firmou ENVI Energo a.s. z důvodu dlohodobé nečinnosti.
 • prosinec 2007 - Zastupitelstvo obce Milasín na základě petice vypovídá smlouvu s firmou ENVI Energo a.s.
 • listopad 2007 - Sběr podpisů na petici proti výstavbě větrného parku Dejmalka úspěšně pokračuje.
 • listopad 2007 - Zahájena informační kampaň občanské iniciativy Dejmalka, jejíž cílem je informovat občany o aktivitách souvisejících s plánovanou výstavbou větrného parku Dejmalka a o problematice větrných elektráren obecně.
 • březen 2007 - bylo zahájeno měření větrných podmínek v lokalitě Dejmalka.
 • leden - březen 2007 - Obce Milasín, Střítež a Věžná podepsaly s firmou Envi Energo a.s. smlouvu o spolupráci.
 • listopad 2006 - Zastupitelstvo Obce Věžná bylo poprvé osloveno investorem s nabídkou výstavby dvou větrných elektráren na katastru obce.

Bukov

únor 2007 - starosta obce Bukov se dozvěděl z neoficiálních zdrojů o záměru postavit větrné elektrárny v blízkosti obce a začíná jednat.

22.2.2007 - svoláno zasedání zastupitelstva s jediným bodem programu, kterým bylo: "Seznámení se záměrem vybudovat na katastru obce VE". Se záměrem předstoupil zástupce firmy Envi Energo, Ing. Prchal. Na tomto zasedání bylo dohodnuto toto: "Rozhodnutí o povolení umístění VE na k. ú. Bukov bude učiněno na nejbližším dalším zasedání zastupitelstva obce".

8.3.2007 - Na jednání zastupitelstva se hlasovalo o uskutečnění ankety, jejíž cílem bylo zjistit názor občanů na výstavbu VTE na katastru obce Bukov. 5 hlasů pro anketu, 3 proti, 1 se zdržel hlasování. Bylo dohodnuto, že zastupitelstvo se sejde 15.3.2007 aby se dohodlo na dalším postupu. Z tohoto zasedání nebyl učiněn žádný zápis.

22.3.2007 - Na programu zasedání byl jediný bod "Projednání výstavby VE na hranicích obcí". V rámci jednání proběhlo vyhodnocení anketních lístků. Bylo rozdáno 142 anketních lístků, odevzdáno bylo 127, tj. 89,4% z rozdaných. Anketní otázka zněla:

"Vadilo by Vám umístění 5-ti větrných elektráren podél hranic katastrů obcí Věžná, Střítež, Milasín a Bukov (nad státní silnicí mezi Bukovskou a Stříteží)?"

Občané se vyjádřili následovně:
ano49 hlasů (34,5%)
ne76 hlasů (53,5%)
neplatné2 hlasy (1,4%)

Starosta vyzval k hlasování, kdo je pro výstavbu VTE na katastru obce Bukov.

Výsledek hlasování:
ano4 hlasy
ne2 hlasy
zdržel se2 hlasy

Výsledek znamenal, že nebylo dosaženo nadpoloviční většiny potřebné pro získání souhlasu se stavbou VTE na katastru obce Bukov.

Dále starosta vyzval k hlasování, kdo je pro, aby obec vystoupila proti výstavbě VE na hranicích obcí.
ano0 hlasů
proti3 hlasy
zdržel se5 hlasů

Výsledek znamenal, že obec nebude bránit výstavbě VTE na hranicích katastru s obcemi Věžná, Střítež a Milasín.

Po krátké diskusi navrhl starosta revokaci prvního hlasování, týkajícího se výstavby VTE na katastru obce Bukov a dal o tomto návrhu hlasovat.
pro zrušení7 hlasů
zdržel se1 hlas


Starosta vyzval přítomné k novému hlasování k otázce, kdo je pro výstavbu VTE na katastru obce Bukov.
pro5 hlasů
proti0 hlasů
zdržel se3 hlasy

Výsledek znamenal, že zastupitelstvo obce schválilo výstavbu VTE na katastru obce Bukov.

Dále bylo dohodnuto vyčkat návrhu smlouvy mezi firmou Envi Energo a.s. a obcí Bukov a k této smlouvě zaujmout stanovisko. Obec následně smlouvu obdržela a po poradě s právníkem byla upravena (ne po stránce finanční, ale obsahové).

14.6.2007 - starosta sdělil, že jednal se zástupcem společnosti Envi Energo a tito mají výhrady ke smlouvě, která byla připravena k podpisu z naší strany a zatím ji nemíní podepsat. Trvají na podpisu smlouvy, kterou předložila firma Envi Energo, kterou v současném znění nemá zájem schválit zastupitelstvo obce. Starosta zástupci firmy navrhl uskutečnění schůzky, na které by mohlo diskusí dojít k dohodě. Čeká se na jejich vyjádření. Starosta navrhuje počkat, jak se dál bude jednání vyvíjet.

3.3.2008 - Zastupitelstvu obce Bukov byl odeslán dopis vyzývající k přehodnocení postoje k výstavbě VTE.

6.3.2008 - Zastupitelstvo obce Bukov přijímá na základě proběhlé petice usnesení, ve kterém ruší dříve vydaný souhlas s výstavbou VTE a pověřuje starostu obce k vydávání nesouhlasných stanovisek v případě dalších žádostí o stavbu VTE.

V tomto textu bylo použito citací ze zápisů ze zasedání obecního zastupitelstva v Bukově.

Milasín

17.2.2007 - veřejná schůze, během které se projednávala problematika větrných elektráren. Schůze se zúčastnil zástupce investora (Envi Energo a.s.).

Občané se vyjádřili veřejným hlasováním k záměru výstavby větrné elektrárny v katastru obce a výsledek byl:
pro60%
proti40%

Hlasování občanů bylo ovlivněno předchozím kladným rozhodnutím Věžné.

17.12.2007 - Zastupitelstvo obce Milasín na svém zasedání rozhodlo o vypovězení smlouvy o spolupráci s firmou ENVI ENERGO a.s. uzavřené dne 27.3.2007. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozhodnutí občanů na základě petice proti výstavbě větrných elektráren, která byla podepsána většinou obyvatel.

22.01.2008 - Na základě účasti svých občanů v petici proti výstavbě VTE pořádané občanským sdružením Dejmalka o.s. vydalo zastupitelstvo obce Milasín nesouhlasné stanovisko s výstavbou VTE v lokalitě Dejmalka.

Střítež

23.1.2007 - obecní zastupitelstvo stanovilo a schválilo postup projednávání záměru firmy Envi Energo a.s. k povolení umístění stavby větrné elektrárny na katastrálním území obce Střítež. Dále uložilo panu starostovi připravit setkání občanů a obyvatel obce se zástupci firmy Envi Energo a zajistit informovanost občanů o konání exkurze do Pavlova u Jihlavy. Usnesení ze zasedání.

1.2.2007 - obecní zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s firmou Envi Energo a.s. k povolení umístění stavby větrné elektrárny na katastrálním území obce Střítež. Usnesení ze zasedání.


Výsledek hlasování
pro5 hlasů
proti0 hlasů
zdržel se0 hlasů

Zastupitelstvo obce Střítež schválilo plán výstavby větrné elektrárny na svém katastru za 10 dní!

20.3.2008 - Zastupitelstvu obce Střítež byl odeslán dopis vyzývající k přehodnocení postoje k výstavbě VTE. Odpověď na tento dopis si můžete přečíst zde.

Věžná

Průběh schvalování výstavby větrného parku Dejmalka v obci Věžná

1.11.2006 - na schůzi zastupitelstva se poprvé objevila žádost o projednání možné výstavby větrných elektráren (VE) na katastru obce. Je dohodnuto, že zastupitelé navštíví obec Pavlov, aby se sami seznámili s VE. Tato exkurze se také v listopadu uskutečnila. Zápis ze schůze.

6.12.2006 - na schůzi zastupitelstva se dostavil zástupce firmy, která chce větrné elektrárny stavět. Podal zastupitelům výklad k otázkám týkajícím se VE. Bylo rozhodnuto o uspořádání veřejné schůze, na které se občané budou moci informovat o problematice VE. Zápis ze schůze.

16.12.2006 - veřejná schůze k problematice větrných elektráren. Na schůzi byl pozván zástupce investore p. Prchal. Přítomno bylo odhadem necelých 20 občanů. Na schůzi neproběhlo žádné hlasování o tom, zda občané s výstavbou VTE na katastru obce souhlůasí či nikoliv.

3.1.2007 - na schůzi zastupitelstva se většinou hlasů odsouhlasila plánovaná výstavba dvou VE. Proti je p. Fořt. Na jeho výhrady vůči smlouvě, ani na názor, že by zastupitelstvo mělo znát mínění většiny obyvatel, není brán zřetel (občanům je to prý jedno a nebo jsou pro). Zastupitelstvo je seznámeno se záměrem p. Fořta získat dostatek podpisů na uspořádání referenda ohledně výstavby VE. Později se vyhlašuje pro občany exkurze k prohlídce VE v Pavlově. Zápis ze schůze.

14.1.2007 - byl sestaven přípravný výbor ve složení Fořt, Kroupa, Štětina a zahájen sběr podpisů za referendum

23.1.2007 - návrh přípravného výboru spolu s podpisovou listinou a dostatečným počtem podpisů předán paní starostce

7.2.2007 - na schůzi zastupitelstva paní starostka předložila podpisovou listinu občanů rušících své podpisy na petici za referendum. Zastupitelstvo na základě této petice odsouhlasilo neplatnost návrhu přípravného výboru a zamítlo možnost konání referenda. Zápis ze schůze.

26.2.2007 - mimořádná schůze zastupitelstva svolána na žádost p. Fořta. Jediným bodem programu je nové hlasování o referendu, protože na základě předložených důkazů nelze podpisy z podpisové listiny vzít zpět, a tudíž je podepsáno 57 obyvatel obce, což splňuje podmínky pro vyhlášení referenda. Zastupitelstvo rozhodlo poměrem hlasů 7:1 o tom, že se referendum nebude pořádat i přesto, že ze strany přípravného výboru navrhujícího uspořádání referenda byly splněny veškeré zákonné podmínky pro jeho konání. Zápis ze schůze.

Právní analýza výše uvedené situace získaná jak z ministerstva vnitra, tak od advokátní kanceláře, jasně říká, že současná legislativa nepřipouští rušení podpisů na petici a celý postup paní starostky byl v rozporu s platnými zákony.

12.12.2007 - Zastupitelstvo obce Věžná na svém zasedání rozhodlo o vypovězení smlouvy o spolupráci s firmou ENVI Energo a.s. Důvodem byla dlouhodobá nečinnost ze strany investora. Na dotaz, zda byla obec oslovena jiným zájemcem o stavbu VTE, odpověděla paní starostka záporně. Její odpověď je však v přímém rozporu se skutečností, že obec před nedávnem obdržela nabídku společností ČEZ na spolupráci při výstavbě větrných elektráren. Proč paní starostka nemluví pravdu?

20.3.2008 - Zastupitelstvu obce Věžná byl odeslán dopis vyzývající k přehodnocení postoje k výstavbě VTE. Na dubnové schůzi zastupitelstvo dopis projednalo a rozhodlo se k této otázce nepřijmout žádné rozhodnutí vzhledem k tomu, že v současnosti neprobíhají žádná jednání o výstavbě VTE na katastru obce.

Aktuality