Úvodní informace
Plánované větrné parky v okolí
Informace o větrných elektrárnách
Fotogalerie
Zprávy o všem, co se děje kolem nás
Odkazy na další zdroje informací
Úložiště radioaktivního odpadu

18. duben
Den proti úložišti na Vysočině

Napište nám
info@dejmalka.cz

Počitadlo přístupů

Aktualizováno
8.4.2015
STANOVY

občanského sdružení

"Dejmalka o.s."Čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zakládá občanské sdružení s názvem "Dejmalka o.s." (dále jen sdružení).
 2. Sídlem tohoto sdružení je: Pernštejnské Janovice 28, 593 01 Věžná
 3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky - celé sdružení je ve smyslu §70 zákona č. 114/ 1992 Sb místně příslušnou organizační jednotkou.
 4. Charakter sdružení - sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují zastánci a ochránci životního prostředí k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí.
Čl. II

Cíle činnosti
Cíle sdružení jsou:
 • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení, na území České republiky, zejména na Českomoravské vysočině, se zvláštním přihlédnutím ke katastrálnímu území obcí Bukov, Dolní Rožínka, Milasín, Moravec, Rožná, Strážek, Střítež a Věžná a katastrálnímu uzemí místně příslušných částí těchto obcí.
Čl. III

Náplň činnosti
 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
 2. Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména:
  • praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí
  • kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl ochranu životního prostředí, přírody a krajiny
  • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně)
  • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení
  • účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány
  • podpora a realizace osvětové činnosti
 3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.
Čl. IV

Členství ve sdružení
 1. Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba.
 2. Přihlášku ke členství přijímá členská schůze. Pro přijetí člena je potřeba prostý souhlas členské schůze.
 3. Přihláška uchazeče o členství musí obsahovat:
  • jméno a příjmení /název u právnické osoby
  • státní příslušnost uchazeče o členství
  • datum narození / IČ u právnické osoby
  • bydliště / sídlo právnické osoby
  • u právnických osob doklad o registraci
  • prohlášení o bezúhonnosti a dobrovolném vstupu
 4. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 5. Členství zaniká:
  • doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení
  • rozhodnutím členské schůze o vyloučení
  • zánikem sdružení
 6. Člen má právo:
  • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
  • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
  • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení
 7. Člen má povinnost:
  • dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli sdružení
  • svou činností naplňovat cíle sdružení
Čl. V

Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
 • členská schůze
 • výbor a předseda sdružení
 • revizor sdružení
Čl. VI

Členská schůze
 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.
 2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 3. Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to písemně 1/4 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 4. Členská schůze:
  • volí předsedu sdružení;
  • schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
  • volí výbor sdružení a revizora
  • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu
  • přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena
  • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období

Čl. VII

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení
 1. Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
 2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení:
  • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení
  • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov
  • pověřuje plnou mocí členy k jednání jménem sdružení
 3. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení.
Čl. VIII

Revizor sdružení
 1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok.
 2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.
Čl. IX

Zásady hospodaření
 1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.
Čl. X

Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku o případném zbylém majetku rozhodne členská schůze sdružení.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení
 1. Tyto stanovy byly schváleny příslušným orgánem sdružení.

Aktuality